Suveranitatea lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor

1. Asupra lucrurilor întâmplătoare

Proverbele 16:33 „Se aruncă sorţul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul. ”

2. Asupra inimilor celor mai puternic oameni de pe pământ

Proverbele 21:1 „Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. ”

2 Cronici 10:15 „Astfel, împăratul n-a ascultat pe popor, căci aşa rânduise Dumnezeu în vederea împlinirii cuvântului pe care-l spusese Domnul prin Ahia din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat. ”

3. Asupra planurilor și pașilor noștri zilnici

Proverbele 19:21 „Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlineşte. ”

Iacov 4:13 „Ascultaţi, acum, voi care ziceţi: „Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie şi vom câştiga și nu ştiţi ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un abur, care se arată puţintel şi apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceţi: „Dacă va vrea Domnul, vom trăi şi vom face cutare sau cutare lucru.” ”

4. Asupra mântuirii noastre

Romani 9:15-16 „Căci El a zis lui Moise: „Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am milă şi Mă voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur. Aşadar nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu, care are milă. ”

Faptele apostolilor 13:48 „Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta şi preamăreau Cuvântul Domnului. Şi toţi cei ce erau rânduiţi să capete viaţa veşnică au crezut. ”

5. Asupra vieții și morții

Deuteronomul 32:39 „Să ştiţi dar că Eu sunt Dumnezeu Şi că nu este alt dumnezeu afară de Mine; Eu dau viaţă şi Eu omor, Eu rănesc şi Eu tămăduiesc, Şi nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna Mea. ”

6. Asupra dizabilităților

Exodul 4:11 „Domnul i-a zis: „Cine a făcut gura omului? Şi cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul? ”

7. Asupra morții Fiului Său

Faptele apostolilor 2:23 „pe Omul acesta, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege. ”

Împotriva Robului Tău […] s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat […] ca să facă tot ce hotărâseră mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău [Fapte 4:27-28]

8. Asupra nenorocirilor care vin peste oameni

Amos 3:6 „Sau sună cineva cu trâmbiţa într-o cetate fără să se înspăimânte poporul? Sau se întâmplă o nenorocire într-o cetate fără s-o fi făcut Domnul? ”

Iov 42:11 „Fraţii, surorile şi vechii prieteni ai lui Iov au venit toţi să-l vadă şi au mâncat cu el în casă. L-au plâns şi l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el, şi fiecare i-a dat un chesita şi un inel de aur. ”

Iov 1:16 „Pe când vorbea el încă, a venit un altul şi a zis: „Focul lui Dumnezeu a căzut din cer şi a aprins oile şi pe slujitorii tăi şi i-a ars de tot. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire.” ”

Psalmii 105:16 “A chemat foametea asupra țării și a tăiat orice mijloc de trai.”

Psalmii 106:15 “El le-a dat ce cereau; dar a trimis o molimă printre ei.”

“Voi trimite viespii bondărești înaintea ta și vor izgoni dinaintea ta pe heviți, canaaniți și hetiți.” Exodul 23:28

9. Asupra tuturor lucrurilor

Daniel 4:35 „Toţi locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor şi cu locuitorii pământului şi nimeni nu poate să stea împotriva mâinii Lui, nici să-I zică: ‘Ce faci?’ ”

Efeseni 1:11 „În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voii Sale, ”

Romani 8:28 „De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. ”

Psalmii 115:3 „Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. ”

Psalmii 135:6 „Domnul face tot ce vrea în ceruri şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile. ”

10. Asupra duhurilor păcătoase care influențează oamenii

Și acum iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura tuturor proorocilor tăi care sunt de față [1 Regi 22:23]

Judecatorii 9:23 „Atunci, Dumnezeu a trimis un duh rău între Abimelec şi locuitorii Sihemului, şi locuitorii Sihemului au fost necredincioşi lui Abimelec, ”

1 Samuel 16:14 „Duhul Domnului S-a depărtat de la Saul; şi a fost muncit de un duh rău, care venea de la Domnul. ”

2 Cronici 18:19 „Şi Domnul a zis: ‘Cine va amăgi pe Ahab, împăratul lui Israel, ca să se suie la Ramot, în Galaad, şi să piară acolo?’ Au răspuns unul într-un fel, altul într-altul. ”

Isaia 19:14 „Domnul a răspândit în mijlocul lui un duh de ameţeală, ca să facă pe egipteni să se clatine în toate faptele lor, cum se clatină un om beat şi varsă, ”

11. Asupra păcatelor oamenilor

Psalmii 105:17 “Le-a trimis înainte pe un om; Iosif a fost vândut ca rob.”

Voi lua, sub ochii tăi, pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia […] Eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui [2 Samuel 12:11-12] Au întins un cort lui Absalom pe acoperiș, și Absalom a intrat la țiitoarele tatălui său, în fața întregului Israel [2 Samuel 16:22]

Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră [Geneza 45:5] Le-a trimis înainte pe un om; Iosif a fost vândut ca rob [Psalmul 105:16]

Și Saul și-a luat sabia și s-a aruncat în ea […] N-a întrebat pe Domnul: de aceea Domnul l-a omorât [1 Cronici 10:4,14]

Dar Amația nu l-a ascultat fiindcă Dumnezeu hotărâse să-I dea în mâinile vrăjmașului, căci căutaseră pe dumnezeii Edomului [2 Cronici 25:20]

Însă, când au trimis căpeteniile Babilonului soli la el să întrebe de minunea care avusese loc în ţară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui [2 Cronici 32:31]

El stăpânește pe celce se rătăcește sau rătăcește pe alții [Iov 12:16]

1 Samuel 2:25 „Dacă un om păcătuieşte împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu, dar dacă păcătuieşte împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el?” Totuşi ei n-au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul voia să-i omoare. ”

Iosua 11:20 „Căci Domnul a îngăduit ca popoarele acelea să-şi împietrească inima şi să lupte împotriva lui Israel, pentru ca Israel să le nimicească cu desăvârşire, fără să aibă milă de ele, şi să le nimicească, după cum poruncise lui Moise Domnul. ”

Exodul 4:21 „Domnul a zis lui Moise: „Plecând ca să te întorci în Egipt, vezi, toate minunile pe care ţi le pun în mână să le faci înaintea lui Faraon. Eu îi voi împietri inima, şi nu va lăsa pe popor să plece. ”

Deuteronomul 2:30 „Dar Sihon, împăratul Hesbonului, n-a vrut să ne lase să trecem pe la el, căci Domnul, Dumnezeul tău, i-a făcut duhul neînduplecat şi i-a împietrit inima, ca să-l dea în mâinile tale, cum vezi azi. ”

Ioan 12:40 „„Le-a orbit ochii şi le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu şi să-i vindec.” ”

Pentru ce, Doamne, ne lași să rătăcim de la căile Tale, și ne împietrești inima ca să nu ne temem de Tine? [Isaia 63:17]

Dacă proorocul se va lăsa amgit să rosteacă un cuvânt, Eu, Domnul, am amăgit pe proorocul acela [Ezechiel 14:9]

12. Asupra confuziei oamenilor

Isaia 19:2 „„Voi înarma pe egipteni unii împotriva altora şi se vor bate frate cu frate, prieten cu prieten, cetate cu cetate, împărăţie cu împărăţie. ”

Isaia 29:10 „Ci pentru că Domnul a turnat peste voi un duh de adormire; v-a închis ochii, prorocilor, şi v-a acoperit capetele, văzătorilor. ”

Judecatorii 7:22 „Cei trei sute de oameni au sunat iarăşi din trâmbiţă şi, în toată tabăra, Domnul i-a făcut să întoarcă sabia unii împotriva altora. Tabăra a fugit până la Bet-Şita, spre Ţerera, până la hotarul de la Abel-Mehola, lângă Tabat. ”

13. Asupra zilelor noastre pe pământ

Psalmii 139:16 „Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. ”

14. Asupra accidentelor mortale

Cine va lovi pe altul cu o lovitură de moarte, să fie pedepsit cu moartea. Dacă nu i-a întins lanțuri, și dacă Dumnezeu l-a făcut să-i cadă în mână … [Exod 21:13]

15. Asupra morții

Deuteronomul 32:39 „Să ştiţi dar că Eu sunt Dumnezeu Şi că nu este alt dumnezeu afară de Mine; Eu dau viaţă şi Eu omor, Eu rănesc şi Eu tămăduiesc, Şi nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna Mea. ”

“La miezul nopții, Domnul a lovit pe toți întâii născuți din țara Egiptului, de la întâiul născut al lui faraon, care ședea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniță, și până la toți întâii născuți ai dobitoacelor.” Exodul 12:29

Psalmii 90:3 „Tu întorci pe oameni în ţărână şi zici: „Întoarceţi-vă, fiii oamenilor!” ”

16. Asupra accidentelor

“În straja dimineții, Domnul, din stâlpul de foc și de nor, S-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat învălmășeala în tăbăra egiptenilor. A scos roțile carelor și le-a îngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci: „Haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul Se luptă pentru el împotriva egiptenilor.”” Exodul 14:24-25

17. Asupra deciziilor oamenilor

“Copiii lui Israel au făcut ce spusese Moise și au cerut egiptenilor vase de argint, vase de aur și haine. Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor, care le-au împlinit cererea. Și astfel au jefuit pe egipteni.” Exodul 12:35-36

“Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor. Chiar Moise era foarte bine văzut în țara Egiptului, înaintea slujitorilor lui faraon și înaintea poporului.”Exodul 11:3

18. Asupra lumii vegetale & animale

“Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși, niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru.” Matei 10:2

“Dar dintre toți copiii lui Israel, de la oameni până la dobitoace, nici măcar un câine nu va chelălăi cu limba lui, ca să știți ce deosebire face Domnul între egipteni și Israel.”” Exodul 1:7

Iona 1:17 „Domnul a trimis un peşte mare să înghită pe Iona şi Iona a stat în pântecele peştelui trei zile şi trei nopţi. ”

Iona 4:7 „Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme, care a înţepat curcubetele, şi curcubetele s-a uscat. ”

Iona 4:6 „Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete, care s-a ridicat peste Iona, ca să facă umbră capului lui şi să-l facă să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acesta. ”

19. Asupra detaliilor minore

“Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați.” Matei 10:30

Acest articol a fost publicat în doctrinele harului. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s