Opinia lui Hristos despre Scripturile Vechiului Testament  

Unii spun că ar trebui să selectăm, după părerea mea foarte arbitrar, care texte din vechiul testament sunt inspirate. Se zice că autorii au scris ce au înțeles ei din evenimentele pe care le-a trăit poporul Israel.

Da, există variante de manuscrise și limbaj figurat, există figuri de stil și metafore însă ne erijăm în niște judecători prea deștepți atunci când credem că știm ce este și ce nu este inspirat în Vechiul Testament. După ce criterii hotărâm asta? De unde ne-am luat noi criteriile? Totul e arbitrar.

Isus Hristos a avut cea mai înaltă opinie posibilă despre Scripturile Vechiului Testament și le-a tratat ca atare. Dacă vrem să-l imităm pe Hristos am face bine să avem aceeași perspectivă asupra Scripturilor.

1. Isus afirmă că David a scris inspirat de Duhul și că psalmii lui sunt “Cuvântul lui Dumnezeu” și “Scriptura” care nu poate fi desființată

“Pe când învăţa pe norod în Templu, Isus a zis: „Cum zic cărturarii că Hristosul este fiul lui David? Însuși David, fiind insuflat de Duhul Sfânt, a zis: ‘Domnul a zis Domnului meu: «Șezi la dreapta Mea până voi pune pe vrăjmașii Tăi sub picioarele Tale.»’” Marcu 12:35-36

“Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în Legea lor: ‘M-au urât fără temei.’” Ioan 15:25

“Și I-au zis: „Auzi ce zic aceștia?” „Da”, le-a răspuns Isus. „Oare n-aţi citit niciodată cuvintele acestea: ‘Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug’?” Matei 21:16

2. Isus autentifică cărțile lui Moise ca fiind inspirate iar evenimentele, personajele și miracolele din ele ca fiind reale și istorice

(a) Cartea Geneza

“Drept răspuns, El le-a zis: „Oare n-aţi citit că Ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis: ‘De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă-sa, și cei doi vor fi un singur trup’?” Matei 19:4-5

“Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea; a văzut-o și s-a bucurat.” Ioan 8:56

“„Tatăl nostru”, I-au răspuns ei, „este Avraam.” Isus le-a zis: „Dacă aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam.”

(b) cartea Levitic

“Și, după cum a înălţat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălţat și Fiul omului,” Ioan 3:14

(c) Cartea Exodul

“Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata pâine din cer, căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viaţa.”” Ioan 6:32-33

“Cât privește învierea morţilor, oare n-aţi citit ce vi s-a spus de Dumnezeu, când zice: ‘Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov’? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii.” Matei 22:31-32

Matei 5:21 „Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Să nu ucizi; oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecăţii.’ ”

Matei 5:27 „Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Să nu preacurveşti.’ ”

(d) cartea Deuteronomul

“Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: ‘Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’”

„De asemenea, este scris”, a zis Isus: „Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău.”

„Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: ‘Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești.’””Matei 4:4, 7, 10 VDC

Matei 5:31 „S-a zis iarăşi: ‘Oricine îşi va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărţire.’ ”

(e) cartea Numeri

Matei 5:33 „Aţi mai auzit iarăşi că s-a zis celor din vechime: ‘Să nu juri strâmb; ci să împlineşti faţă de Domnul jurămintele tale.’”

3. Isus validează cartea 1 Samuel

“Dar Isus le-a răspuns: „Oare n-aţi citit ce a făcut David când a flămânzit, el și cei ce erau împreună cu el?” Matei 12:3

4. Isus validează Legea lui Moise ca întreg,  în repetate rânduri

“Vai de voi, cărturari și farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila și credincioșia; pe acestea trebuie să le faceţi, și pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.” Matei 23:23

“Căci, dacă aţi crede pe Moise, M-aţi crede și pe Mine, pentru că el a scris despre Mine. Dar, dacă nu credeţi cele scrise de el, cum veţi crede cuvintele Mele?”” Ioan 5:46-47

“Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.” EditMatei 5:17-18

5. Isus validează cartea Psalmilor

“căci vă spun că de acum încolo nu Mă veţi mai vedea până când veţi zice: ‘Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!’””Matei 23:39

“Când eram cu ei în lume, îi păzeam Eu în Numele Tău. Eu am păzit pe aceia pe care Mi i-ai dat și niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura.”Ioan 17:12

Matei 21:42 „Isus le-a zis: „N-aţi citit niciodată în Scripturi că: ‘Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru şi este minunat în ochii noştri’? ”

Matei 27:46 „Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, Lama Sabactani?” Adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” ”

6. Isus validează cartea Ieremia

“Și a zis celor ce vindeau porumbei: „Ridicaţi acestea de aici și nu faceţi din casa Tatălui Meu o casă de negustorie.””Ioan 2:16

7. Isus validează cartea Isaia

“În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare și a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.””Ioan 7:37-38

“și le-a zis: „Este scris: ‘Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.’ Dar voi aţi făcut din ea o peșteră de tâlhari.””Matei 21:13

“Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, când a zis: ‘Norodul acesta se apropie de Mine cu gura și Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Degeaba Mă cinstesc ei învăţând ca învăţături niște porunci omenești.’””Matei 15:7-9

Luca 4:21 „Atunci, a început să le spună: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-aţi auzit.” ”

“De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd și măcar că aud, nu aud, nici nu înţeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia, care zice: ‘Veţi auzi cu urechile voastre și nu veţi înţelege; veţi privi cu ochii voștri și nu veţi vedea.’” Matei‬ ‭13:13-14‬

“Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu Mine aceste cuvinte scrise: ‘El a fost pus în numărul celor fărădelege.’ Și lucrurile privitoare la Mine sunt gata să se împlinească.”” Luca‬ ‭22:37‬

8. Isus validează Vechiul Testament ca întreg
“Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.”Ioan 5:39

9. Isus validează Psalmii lui Asaf și îi numește “Cuvântul lui Dumnezeu” și “Scriptura” care nu poate fi desființată

“Dacă Legea a numit dumnezei pe aceia cărora le-a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu, și Scriptura nu poate fi desfiinţată,”Ioan 10:35

10. Isus validează prorocii și numește scrierile lor “Scripturi”

“Isus a luat cu Sine pe cei doisprezece și le-a zis: „Iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini. Căci va fi dat în mâna neamurilor: Îl vor batjocori, Îl vor ocărî, Îl vor scuipa” Luca‬ ‭18:31-32‬ ‭

“Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuţilor și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus prorocii! Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava Sa?””Luca 24:25-26

“Și au zis unul către altul: „Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile?””Luca 24:32

“Apoi, le-a zis: „Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci și în Psalmi.” Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile.”Luca 24:44-45

“Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.”Matei 5:17-18

“Ucenicii I-au pus următoarea întrebare: „Pentru ce zic cărturarii că trebuie să vină întâi Ilie?” El le-a răspuns: „Ilie va veni întâi și va așeza din nou toate lucrurile, tot așa după cum este scris despre Fiul omului că trebuie să pătimească mult și să fie defăimat. Dar Eu vă spun că Ilie a și venit și ei i-au făcut ce au vrut, după cum este scris despre el.””‭‭Marcu‬ ‭9:11-13‬ ‭

“Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini Scripturile, care zic că așa trebuie să se întâmple?”” Matei‬ ‭26:53-54‬

11. Isus validează cartea Iona

“Căci, după cum Iona a stat trei zile și trei nopţi în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta trei zile și trei nopţi în inima pământului.”Matei 12:40

“Un neam viclean și preacurvar cere un semn; nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona.” Apoi i-a lăsat și a plecat. Matei 16:4

12. Isus validează cartea Osea

“Dacă aţi fi știut ce înseamnă: ‘Milă voiesc, iar nu jertfe’, n-aţi fi osândit pe niște nevinovaţi.” Matei 12:7

13. Isus validează două dintre cele mai tragice evenimente din Vechiul Testament

(a) Isus încuviințează evenimentul cu Sodoma din cartea Geneza

“Și tu, Capernaume, vei fi înălţat oare până la cer? Vei fi coborât până la Locuinţa morţilor; căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi.”Matei 11:23

(b) Isus autentifică distrugerea pământului prin potop

“Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toţi, tot așa va fi și la venirea Fiului omului.”Matei 24:37-39

14. Isus validează Decalogul și îl numește porunca lui Dumnezeu

“Drept răspuns, El le-a zis: „Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Căci Dumnezeu a zis: ‘Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta’ și: ‘Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreșit cu moartea.’”Matei 15:3-4

15. Isus validează cartea Maleahi

Matei 11:10 „căci el este acela despre care s-a scris: ‘Iată , trimit înaintea feţei Tale pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea înaintea Ta.’ ”

16. Isus validează cartea Daniel

Matei 24:15 „De aceea, când veţi vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, aşezată în Locul Sfânt – cine citeşte să înţeleagă! – ”

17. Isus validează cartea Zaharia

Matei 26:31 „Atunci, Isus le-a zis: „În noaptea aceasta, toţi veţi găsi în Mine o pricină de poticnire, căci este scris: ‘Voi bate Păstorul, şi oile turmei vor fi risipite.’

Isus afirmă suficiența Scripturilor pentru mântuire 

“Avraam a răspuns: ‘Au pe Moise și pe proroci; să asculte de ei.’ ‘Nu, părinte Avraame’, a zis el, ‘ci, dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.’ Și Avraam i-a răspuns: ‘Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.’”” Luca‬ ‭16:29-31‬ ‭

Isus arată puterea Scripturii împotriva diavolului. 
“Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: ‘Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’”

„De asemenea, este scris”, a zis Isus: „Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău.”

„Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: ‘Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești.’”” Matei 4:4, 7, 10
Isus spune că Scripturile ne feresc de rătăcire

“Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoașteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.” Matei 22:29

Acest articol a fost publicat în bibliologie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s