Sfânta Treime în lucrarea răscumpărării

Lucrarea mântuitoare a Domnului Isus a fost indiscutabil cea mai înaltă lucrare din toată istoria universului. Având în vedere acest adevăr este de așteptat ca satan să depună tot efortul de care este capabil pentru a suci minților oamenilor cu privire la ea. Ceea ce voi demonstra în continuare este că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au participat la lucrarea mântuirii iar acest lucru înseamnă că Fiul și-a asumat de bunăvoie lucrarea mântuirii, că Tatăl nu a fost împotriva noastră iar Fiul a încercat în vreun fel să-i tempereze mânia și, în final, Duhul Sfânt a confirmat de la început și până la sfârșit lucrarea Sa.

1. Trimiterea Tatălui

Tatăl Dumnezeu nu a fost împotriva omului păcătos așa încât să ofere iertarea păcatelor doar pentru că Domnul Isus a săvârșit în timp lucrarea mântuirii. El este inițiatorul și autorul acestui plan al mântuirii realizat atât de meticulos și care arată o perfecțiune dumnezeiască.

Evrei 10:7 „Atunci am zis: ‘Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!’””

Evrei 2:10 „Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sunt toate şi care voia să ducă pe mulţi fii la slavă să desăvârşească, prin suferinţe, pe Căpetenia mântuirii lor.”

Ioan 4:34 „Isus le-a zis: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui.”

Ioan 6:27 „Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viaţa veşnică şi pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică Însuşi Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui.””

Ioan 6:38 „căci M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.”

Ioan 6:44 „Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.”

Ioan 17:4 „Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac.”

1 Petru 1:20 „El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii şi a fost arătat la sfârşitul vremurilor pentru voi,”

Chiar dacă nu este momentul să intru în detalii, totuși este important de observat care a fost rolul precis al Tatălui în lucrarea răscumpărătoare pe care a făcut-o Domnul Isus. Voi prezenta pe scurt o schiță.

(1) Tatăl L-a desemnat în eternitate să fie Mântuitor: 1 Petru 1:20 „El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii şi a fost arătat la sfârşitul vremurilor pentru voi,”

(2) Tatăl I-a dat o sămânță de urmași pe care s-o răscumpere: Ioan 10:29 „Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu.” Ioan 17:2 „după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa veşnică tuturor acelora pe care I i-ai dat Tu.” Ioan 6:37 „Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară,”

(3) Tatăl I-a pregătit un trup: Evrei 10:5 „De aceea, când intră în lume, El zice: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci Mi-ai pregătit un trup;”

(4) Tatăl anunță venirea Fiului în lume: Luca 2:9 „Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare.” Luca 1:11 „Atunci, un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia şi a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere.”

(5) Tatăl L-a echipat cu toate harurile Duhului: Ioan 3:34 „Căci Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură.”

(6) Tatăl I-a comunicat toată plinătatea Dumnezeirii: Filipeni 2:9 „De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume;”

(7) Tatăl L-a confirmat public: Luca 9:35 „Şi din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultaţi.””

(8) Tatăl I-a arătat tot ce trebuie să facă: Ioan 5:19 „Isus a luat din nou cuvântul şi le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai.” Ioan 5:36 „Dar Eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care Mi le-a dat Tatăl să le săvârşesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis.”

(9) Tatăl I-a dat Fiului dreptul de a da viață cui dorește: Ioan 5:26 „Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine.”

(10) Tatăl i-a trimis îngeri ca să-l întărească: Luca 22:43 „Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească.” Matei 4:11 „Atunci, diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri şi au început să-I slujească.”

(11) Tatăl I-a dat paharul suferinței și morții: Isaia 53:10 „Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui.”

(12) Tatăl L-a înviat: Romani 8:11 „Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.”

(13) Tatăl L-a luat la ceruri: Faptele apostolilor 2:33 „Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.”

(14) Tatăl I-a dat o poziție de suveranitate totală: Matei 28:18 „Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.”

2. Venirea voluntară a Fiului

Evrei 10:7 „Atunci am zis: ‘Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!’””

Evrei 10:12 „El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu”

Evrei 7:27 „care n-are nevoie, ca ceilalţi mari preoţi, să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale şi apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut o dată pentru totdeauna, când S-a adus jertfă pe Sine Însuşi.”

Ioan 4:34 „Isus le-a zis: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui.”

Ioan 6:38 „căci M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.”

Ioan 10:15 „aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl şi cum cunosc Eu pe Tatăl, şi Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele.”

Ioan 10:17 „Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa ca iarăşi s-o iau.”

Ioan 10:11 „Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.”

Ioan 17:4 „Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac.”

Evrei 9:14 „cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine Însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu!”

Efeseni 5:2 „Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros” lui Dumnezeu.”

3. Însoțirea Duhului Sfânt

(1) A fost zămislit prin Duhul: Matei 1:20 „Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt.”

(2) A fost uns cu Duhul: Luca 4:18 „„Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea şi orbilor, căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsaţi”

(3) A fost umplut cu Duhul: Luca 4:14 „Isus, plin de puterea Duhului, S-a întors în Galileea şi I s-a dus vestea în tot ţinutul dimprejur.”

(4) A dat porunci prin Duhul: Faptele apostolilor 1:2 „de la început până în ziua în care S-a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile Sale apostolilor pe care-i alesese.”

(5) A fost călăuzit prin Duhul: Matei 4:1 „Atunci, Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul.”

(6) A primit Duhul fără măsură: Ioan 3:34 „Căci Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură.”

(7) A murit prin Duhul: Evrei 9:14 „cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine Însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu!”

(8) A înviat prin Duhul: Romani 8:11 „Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.”

Acest articol a fost publicat în Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s